středa 28. února 2018

Zadání atelier 552 léto 2018
Téma: „Zástavba proluky Kongresni Trg Ljubljana“
Atelier se bude zabývat prolukou a vnitroblokem na náměstí Kongresni Trg v Ljubljani. Soustředíme se na typologii divadla ve všech možných proměnách. Podtématy budou: blok, náměstí, divadlo.Odevzdávka:
V první fázi se budou prezentovat kreslené plány 1:100
Detailní specifikace finální 2D prezentace a projekce bude upřesněna, detail měřítka 1:100
Modely měřítka:
a)
1:200 pracovní modely pro vkládání do společného modelu -
předpokládáme spoluúčast všech na přípravě
společného modelu – každý vymodeluje přidělené modely okolních domů
   
b)
1:20 ATRN detailní model řezu fasádyPodmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:


Podmínkou nezbytnou je splněné penzum zadání, a to ve všech bodech.
Předpokládáme řešení domu a urbanistického kontextu, vazby na okolí.
Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, účast na výjezdních akcích, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není přijatelný.
Součástí závěrečné prezentace bude potenciálně veškerý materiál nashromážděný v průběhu semestru.
Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné pouze ve vážně oddůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace prací na individuálním blogu.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené materiálové, konstrukční a provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.


Hodnotící kritéria:


Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
MěřítkoZpůsob práce – důležité!:
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!
Termíny

Konzultace probíhají vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14:00,
pokud se nedohodneme jinak.

26.2. Harmonogram semestru, příprava modelu

26.2.-12.3. Práce na modelu, individuální příprava

12.3. Odevzdávka společného modelu okolí, prezentace teze - detailního programu domu

15.3.-19.3. Studijní cesta Ljubljana, Pula

26.3. Prezentace první varianty domu v ručně rýsovaných/ prokreslených  plánech 1:100 – 2x půdorys, řez, fasáda

5.4. Prezentace druhé varianty domu v ručně rýsovaných/prokreslených plánech 1:100– 2x půdorys, řez, fasáda


16.4. Prezentace třetí varianty domu v ručně rýsovaných/prokreslených plánech 1:100
– 2x půdorys, řez, fasáda

19.4. Bilanční kritika, prezentace dosavadního vývoje a zvoleného konceptu pro rozpracování


23.4.-7.5. Průběžné soustavné konzultace
7.5. Pracovní prezentace, koncepce výstavy


11.5. - 21.5. Dopracování projektů, konzultace vizualizací, zpráv, layoutů, grafiky


21.5.-28.5. Ateliérový týden, dorpacování prezentace, výroba modelů, realizace výstavy,
předpokládáme soustavnou přítomnost všech ve škole!

23.5. 14:00 Termín odevzdání plachet do tisku


28.5. Odevzdávka projektů, do 12:00, instalace výstavy dokončena.

Těšíme se!      Ondřej Císler 777 194 071 Miroslav Pazdera 607 775 164

neděle 11. února 2018


Prezentace zadání 12.2.2018
První schůzka ateliéru a start semestru 19.2.2018

Portfolia posílejte prosím na:

ondrejcisler@gmail.com
mira.pazdera@gmail.com


pátek 10. listopadu 2017

Pololetní kritiky / Interim Crits

hosté: Lynda Zein, Matouš Lipus, Jana Pavlová, Jindřich Traugott

středa 8. listopadu 2017

Na pololetní kritiky přijali pozvání:

Lynda Zein
Matouš Lipus
Jana Pavlová
Jindřich Traugott

Těšíme se!

Začínáme ve čtvrtek 9.11 v 14:00, ateliér 552
neděle 8. října 2017

Zadání atelier 552 zima 2017
Téma: „Dětský ostrov“

heterotopie/architektonický jazyk
centrum, izolace/propojení
ostrov/blok

Místo: Praha
Odevzdávka: V první fázi se budou odevzdávat koncepty a skicy.
Specifikace výkresové dokumentace bude upřesněna
Finale - realistické vizualizace, precizní axonometrie, čárové výkresy, text!.
Prezentace finální podoby konceptu proběhne před Vánoci,
Realizace modelů b) a realizace výstavy proběhne během ateliérového týdne,
tj. po novém roce. Pracovní modely 1:500 a) budou prezentovány průběžně.

Modely měřítka:
a) 1:500 celé území do společného modelu vkládané pracovní modely
b) 1:25 - 1:50 výřez architektury či stěžejní architektura návrhu, „to nejdůležitější“ - bude individuálně odsouhlaseno

materiál sádra, karton, polystyren dřevo barvy, apod.

Podmínky obhajoby, kriteria hodnocení, organizace:

Podmínkou nezbytnou je splněné penzum zadání.
Pravidelná účast na práci v atelieru, intenzivní konzultace, účast na výjezdních
akcích, včetně ateliérového týdne – postup „oslním v den odevzdávky“ není
přijatelný. Součástí závěrečné prezentace bude potenciálně veškerý materiál
nashromážděný v průběhu semestru.
Splnění všech jednotlivých odevzdávek – posuny termínů odevzdávek jsou možné
pouze ve vážně odůvodněných individuálních případech. Průběžná prezentace
prací na individuálním blogu. Splnění podmínky tří variant.
Výtvarně i myšlenkově silné výstupy, obhájené materiálové, konstrukční a
provozní principy řešení, strhující prezentace a propracovaná autorská zpráva.
Skupiny budou posuzovány jako celek, předpokládáme intenzivního týmového
ducha.

Hodnotící kritéria:
Nadčasovost
Kontext
Prostorové razítko
Zahuštění
Světlo
Zvuk
Struktura
Měřítko

Způsob práce – důležité!:
Veškeré práce si studenti iniciativně organizují sami!

1.
Putrefakce – skicování, modely pracovních variant, studium, prezentace příkladů,
individuální konzultace jednotlivých variant v atelieru vždy Po a Čt kdo bude chtít.
2.
Každá skupina vypracuje tři různé autonomní koncepty, které bude prezentovat
najednou (srovnání, vyhodnocení) na první prezentaci ateliéru 9.11. Koncepty budou
obsahovat stavební program. Nástrojem prezentace budou vždy rýsované či
ruční skicované obrazy (perspektiv, půdorysů, pohledů a řezů), a 3 pracovní
modely 1:500. Materiál modelů např. karton, dřevo, překližka, plastelína, odpadky,
readymades apod. Modely budou propracované, tzn. budou použitelné pro finální prezentaci
– součást penza odevzdávky. Skicované obrazy na formátu A2 (např balicí papír)
budou syntézou předchozích skic pracovních. Skupiny obraz ústně odprezentují.
3.
Ateliér se bude scházet podle témat dvakrát týdně ke společným konzultacím vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 14:00. Další konzultace jsou možné po dohodě.
Předpokládáme časté individuální konzultace po síti. Předpokládáme průběžnou
práci studentů přímo v místnosti 552, s maximální intenzitou během ateliérového
týdne. Každý bude průběžně prezentovat výsledky své práce na svém blogu, kde
budou vyvěšovány základní informace. Organizační a další komunikace bude
probíhat na Facebookovém profilu atelieru Ateliér Ondřeje Císlera, kam se prosím
všichni přihlašte.
4.
Předpokládáme odevzdávku skvělých finálních modelů. Na modelech budete
pracovat v průběhu celého semestru, důležitý je vztah tématu a materiality, velké
měřítko, magie materiálu, řemeslné zpracování. Prakticky celý ateliérový týden
věnujeme finalizaci modelů a přípravě výstavy. Prezentace bude u daného tématu
klíčová.

Termíny Schůzky pondělí a ve čtvrtek vždy od 14:00, pokud se nedohodneme jinak.

17.9. 5.10. Úvodní schůzka, administrativa, účast všech nutná!
9.10. Finální rozdělení do skupin, práce na společném modelu.

17.10. 19.10. Společný model hotový
do 9.11. Individuální konzultace, podmínka tří variant
9.11. 1. ateliérová kritika, kde každá skupina odprezentuje a zhodnotí své tři varianty. Obhajoba výběru té nejlepší. Všechny varianty budou předem alespoň jednou zkonzultovány. 
Rezerva 13.11.

16.11.- 19.11. Pracovní výjezd Kvilda, rozpracování konceptu účast povinná!!!

20.11.-18.12. Dopracování konceptu do podoby architektonické studie, průběžné konzultace
18.12. 2. kritika – interní prezentace projektu před svátky
15.12. 4.1. - 12.1. Práce na prezentaci - grafická část, texty
12.1.2018 Odevzdání grafické části do tisku
8.1. Odevzdávka grafické části projektů + konzultace layouty
8.1.- 15.1. atelierový týden finalizace modelů, příprava výstavy – týká se všech, příprava výstavy bude časově náročná,nepočítejte se standardním odevzdáním 

pondělí ve 12:00 – v tomto termínu bude vše nainstalované a hotové.

15.1.2017 zahájení výstavy
b.u. závěrečná kritika, hodnocení

Těšíme se! 

Ondřej Císler 777194071 
Miroslav Pazdera 607775164

neděle 17. září 2017
Zadáním zimního semestru je Dětský ostrov. Ostrov byl poškozený během povodní a několik let chátral. Semestrálním úkolem bude navrhnout a obhájit jeho využití ve vztahu k okolnímu městu a infrastruktuře.

Soustředit se budeme na koncept, práci s informacemi a možnostmi jejich interpretace. Důležité pro nás budou výrazové nástroje, kterými architekt svou práci prezentuje. Ať už je to text, kresby, model, koláž, nebo rétorika, to vše v průběhu celého semestru. 

Výsledkem bude komplexní architektonické dílo. Cílem však je vytvořit soustředěnou atmosféru během celého semestru. Jednotlivé fáze a prezentace mají stejnou váhu jako finální kritiky.


Práce bude probíhat ve skupinách po 2 - 3.


Prezentace zadání: 26.9.2017
Uzavření přihlášek: 28.9.2017
Nová sestava bude známa: 29.6.2017


První pracovní schůzka: 2.10.2017 od 14:00


oc & mp